Samarbejde Om Læring

SOL er en internationalt anerkendt metode til undervisning af flerkulturelle gruppe i folkeskole, gymnasium og voksenuddannelse. SOL er et sæt undervisningsprincipper, der fremmer elevernes læring gennem øget aktivitet, uddelegering af ansvar og inddragelse af mangeartede evner. Formålet med SOL er at udnytte klassens egne ressourcer fuldt ud og sikre, at den flerkulturelle viden og erfaring bliver udnyttet optimalt.

SOL er udviklet af Interkulturelt Center i samarbejde med The Stanford School of Education på Stanford-universitetet i Californien, netværksgruppen Cooperative Learning in Intercultural Education Project (CLIP) og International Association for Intercultural Education (IAIE)

Undervisning med SOL

SOL bygger på den erfaring, at eleverne lærer mest ved selv at undervise andre, ved at forhandle, tale og arbejde sammen. Interaktionen i klasselokalet er det centrale. Udgangspunktet for SOL-metoden er derfor gruppearbejde, hvor det at arbejde sammen er en nødvendighed for at løse opgaven – alle kan noget, men mange kan mere end én. SOL-metoden giver den enkelte elev et medansvar, ikke bare for sin egen, men også for gruppens læring. SOL rykker ved deltagernes selvopfattelse og sandhedsværdier og skaber et spændingsfelt, hvor eleverne udfordres til at tænke selv.

I SOL-undervisning er det underviserens opgave at skabe det fornødne grundlag for et effektivt og konstruktivt samarbejde i grupperne. Under gruppearbejdet skal underviseren være konsulent og observere gruppemedlemmernes interaktion, status og roller samt den enkelte elevs deltagelse og bidrag til undervisningen. Med SOL-metoden kan underviseren desuden bearbejde gruppens indbyrdes status, for ad den vej at sikre alle lige adgang til læring.

 

De 3 grundprincipper for SOL 

Elevernes skal trænes i rollefordeling og normer for samarbejde

Som forarbejde til selve gruppearbejdet gennemgår eleverne en række samarbejdsøvelser, der skal træne gruppen i at arbejde effektivt sammen og respektere alle bidrag til arbejdet. Samarbejdsøvelserne danner grundlaget for det normsæt, der senere skal gælde for for gruppearbejdet.

Som en del af forarbejdet indarbejdes desuden en rollefordeling, der sikrer, at alle ansvarsområder i gruppearbejdet bliver dækket. Gennem rollefordelingen i gruppearbejdet lærer eleverne at tage ansvar for såvel deres egen som gruppens læring.

Ved at uddelegere ansvar og opgaver bliver underviseren fritstillet til at kunne observere gruppearbejdet, give specifik tilbagemelding til grupperne og behandle statusproblemer, som medfører ulige deltagelse af gruppens medlemmer.

Gruppearbejdet skal udnytte elevernes mangeartede ressourcer og evner

Gruppeopgaverne udformes, så der skal benyttes en bred vifte af evner og færdigheder for at løse opgaven. Opgaverne tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og forudsætninger, som også danner grundlag for gruppens samtaler og arbejde under forløbet.

Alle relevante emner kan behandles ud fra SOL-metoden. De emner, som bruges i gruppearbejdet, organiseres omkring et centralt begreb, ”et stort spørgsmål”, f-.eks. ”Hvorfor skal børn have rettigheder?” eller ”Hvad er demokrati?”. Til hvert emne formuleres en række opgaver, og opgaveformuleringen skal sikre, at gruppens egne erfaringer og viden bliver benyttet i arbejdet og bidrager til at gøre produktet stærkere og rigere – og vigtigst: gør den enkelte elevs bidrag til en værdifuld og uundværlig del af hele processen.

I USA har forskningen påvist en markant stigning i indlæringen i de klasseværelser, hvor man benytter denne metode.

Underviseren skal kunne identificere og behandle statusproblemer i gruppen.

Underviseren observerer, hvad der sker i gruppe, om rollerne udfyldes og om der er en ligeværdig interaktion i gruppen. Om nødvendigt, tager underviseren hånd om statusproblemer i gruppen – det vil sige, at underviseren bruger sin autoritet til at højne status hos de elever, der har brug for det.

Med statustildeling kan det sikres, at hver enkelt elev får oplevelsen af at give vigtige intellektuelle bidrag til fuldførelsen af opgaven og statustildeling kan på den måde være med til at udvide elevernes opfattelse af, hvad det vil sige at være klog.

I bogen ”SOL—Samarbejde om Læring” har IKC beskrevet hele denne proces og hvordan man arbejder med dette lærings-princip. Se omtalen under ”Bøger”